SOW

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Przemoc domowa we współczesnym świecie staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Jej zasięg, różnorodność form oraz konsekwencje natury wychowawczej, psychologicznej, zdrowotnej i ekonomicznej powodują, że należy traktować ją, jako zjawisko społeczne doniosłej rangi. Ofiarami przemocy domowej są zarówno kobiety, dzieci jak i osoby starsze. W dzisiejszym świecie mimo wysokiego poziomu rozwoju społecznego, zasad demokracji i postępu nauki niejednokrotnie dom rodzinny staje się miejscem stosowania przemocy wobec drugiego człowieka.

Zjawisko przemocy jest coraz częściej przedmiotem badań wielu pedagogów i psychologów. Specjaliści zwracają uwagę między innymi na postępujący wzrost tego zjawiska. Zauważają, że wszechobecna agresywność coraz szerzej przenika do lokalnych środowisk; niepokojąco wzrasta liczba ofiar przemocy, a sprawcy stosują coraz bardziej wyszukane formy i metody działania. Dlatego poznanie tego zjawiska oraz jego uwarunkowań może przyczynić się do skuteczniejszego zwalczania i opracowania efektywnych metod przeciwdziałania przemocy.

Charakter i specyfika omawianego problemu powodują, że tylko jasne procedury i podejmowane sprawne działania poszczególnych podmiotów są w stanie zapewnić szybką i kompleksową pomoc ofiarom przemocy. Aby pomoc była skuteczna, konieczna jest współpraca służb, instytucji i organizacji pozarządowych. Wynika ona z założenia, że pomoc udzielana rodzinom powinna być kompleksowa i wielodyscyplinarna. Pomoc ta powinna uwzględniać różne aspekty życia zarówno osób krzywdzonych, jak i sprawców przemocy. Wsparcie oraz pomoc psychologiczną, socjalną, często medyczną i prawną powinna otrzymać cała rodzina.

Do realizacji tych działań powołano specjalistyczne instytucje działające na polu pomocy społecznej. Są to zarówno ośrodki organizowane przez administrację rządową i samorządową jak i organizacje prywatne.

Odpowiedzialność w zakresie organizacji pomocy ofiarom przemocy domowej w powiecie łańcuckim spoczywa na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które realizując zadania z zakresu pomocy społecznej oferuje między innymi pomoc ofiarom przemocy w zróżnicowanym zakresie, począwszy od pomocy doradczej i informacyjnej, po pomoc socjalną, prawną i psychologiczną.

Opracowanie powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie jest wykonaniem nałożonego na powiat obowiązku wynikającego z art.6 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program określa kompleksowe działania w zakresie przeciwdziałania przemocy, jak również na ochronę ofiar przemocy i edukację sprawców stosujących przemoc. Zaplanowane w programie działania są kontynuacją szeregu czynności, które podjęto w ramach realizacji poprzednich Programów