SOW

Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych

Zakres i tryb działania Powiatowej Rady określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 póz. 776 z póz. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 póz. 560).

Jest ona organem opiniodawczo-doradczym starosty.

Zadania

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład

Powiatowa Rada składa się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu łańcuckiego:

 • organizacji pozarządowych,
 • fundacji,
 • jednostek samorządu terytorialnego.

W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych III kadencji (20012-2016) wchodzą:

 1. Jadwiga Cwynar – Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie – Przewodnicząca Rady
 2. Marian Wrona – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło w Łańcucie – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Ewa Dobranowicz – przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie – Sekretarz Rady
 4. Janina Surmacz – Kierownik Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczwgo Caritas w Wysokiej
 5. Dorota Małyszek – przedstawicielka Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

Kontakt:

Jadwiga Cwynar – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie
Łańcut,
ul. Piłsudskiego 70/5,
tel. 17 225 69 48