SOW

Program Korekcyjno-Edukacyjny

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie informuje, iż corocznie realizuje program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Głównym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe, jak również zatrzymanie przemocy i budowanie konstruktywnych sposobów wywierania wpływu na innych ludzi.

Uczestnicy Programu zdobywają wiedzę nt. zjawiska przemocy oraz umiejętność powstrzymywania się od zachowań agresywnych, rozwijają umiejętności społeczne i asertywność oraz uczą się korzystać ze wsparcia społecznego. Jednym z istotnych elementów programu jest kształtowanie umiejętności uczestników w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy oraz tolerancji i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych będących często ofiarami przemocy w rodzinie.

Program jest skierowany do osób dorosłych będących sprawcami przemocy skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 § 1 KK, osób skierowanych przez sąd lub kuratorów sądowych oraz osób zgłoszonych przez Miejskie i Gminne Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także osób, które zgłaszają się dobrowolnie do uczestnictwa w zajęciach.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt pod numerem tel. 17 22 80 28 lub 17 225 69 69.

Program korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc i zakończenie przemocy w rodzinie.

Działania korekcyjno-edukacyjne mają na celu:

  • uświadomienie osobom stosującym przemoc czym jest przemoc,
  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie w dalszym stosowaniu przemocy,
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
  • ształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy,
  • uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania przemocy,
  • zdobycia i podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
  • uzyskanie przez osobę stosującą przemoc świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
  • nabycie przez osobę stosującą przemoc umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez agresji,
  • nabycie przez osobę stosującą przemoc umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.