SOW

Bariery architektoniczne techniczne i w komunikowaniu się

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

O dofinansowanie ze środków Funduszu w/w zadań, jeżeli ich realizacja umożliwia lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem mogą ubiegać się:

  • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
  • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dofinansowania w ramach likwidacji barier technicznych jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności.

Ubiegający się o dofinansowanie składają następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie,
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier (własność, umowa najmu, itp.),
  • oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkałych z wnioskodawcą.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania zadań ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych stanowi umowa zawarta ze Starostą i osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków funduszu.

Uwaga

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu