SOW

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:

 1. Osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów:
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z powyższym orzeczeniem,
  • orzeczenie o grupie inwalidztwa, tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisję lekarską podległą MON lub MSWiA,
  • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Uwaga

Ważnym jest aby w momencie zakupu danego przedmiotu ortopedycznego czy środka pomocniczego osoba była osobą niepełnosprawną czyli z formalnego punktu widzenia posiadała jedno z powyższych orzeczeń o niepełnosprawności.

 1. Średni miesięczny dochód nie przekracza:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do zakupionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

 • zgłasza się do tutejszego Centrum po wniosek o przyznanie takiej dotacji,
 • uzupełnia pobrany wniosek,
  • wypełniony wniosek o dofinansowaniu do zakupionych przedmiotów osoba składa w siedzibie PCPR wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnym, oraz fakturą zakupową na zalecony przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy. FAKTURA VAT powinna być wystawioną na osobę niepełnosprawną i powinna zawierać: cenę rzeczywistą przedmiotu, limit Narodowego Funduszu Zdrowia, kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ oraz kwotę udziału własnego. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności powinna być uwierzytelniona, dlatego w momencie składania wniosku należy przedstawić pracownikowi PCPR oryginał dołączanego orzeczenia (tylko do wglądu).

Jakie przedmioty dofinansowane są w ramach tego zadania?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych te przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które przyznawane są osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i dofinansowane częściowo z ubezpieczenia zdrowotnego czyli ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od czego uzależniona jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:

 • limitu ceny danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu łańcuckiego i zatwierdzonych przez Radę Powiatu Łańcuckiego do wykorzystania na dofinansowanie zakupionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Uwaga

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Łańcuckiego na obecny rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.