SOW

Kierowanie do ŚDS

Kierowanie/umieszczanie w ŚDS

Osoby, które z powodu choroby potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych dostępnych w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS).

Jak otrzymać skierowanie do ŚDS:

 • wniosek o skierowanie do ŚDS składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny,
 • do wniosku dołączyć trzeba wymagane dokumenty (patrz niżej),
 • wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to skierowanie,
 • pracownik socjalny, po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która stara się o skierowanie do ŚDS,
 • ośrodek pomocy społecznej przekazuje komplet dokumentów razem z wywiadem środowiskowym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie (PCPR),
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, po analizie dokumentacji osoby starającej się o miejsce w ŚDS, wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu i odpłatności lub decyzję odmowną,
 • pierwsza decyzja o skierowaniu osoby do ŚDS wydawana jest na czas określony (nie dłużej niż 3 miesiące), aby zespół ŚDS określił potrzeby osoby i zaproponował dla niej indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego oraz czas potrzebny do jego realizacji,
 • po dokonaniu w/w oceny, następna decyzja o uczestnictwie w zajęciach ŚDS wydawana jest także na czas określony, uzgodniony z kierownikiem ŚDS, potrzebny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (napisany własnoręcznie) o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, w miejscu zamieszkania tej osoby (dołącza ośrodek pomocy społecznej),
 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się o skierowanie takie posiada.

Do pobrania