SOW

Powiatowy Program Profilaktyczny

Podstawą prawną opracowania Powiatowego Programu Służącego Działaniom Profilaktycznym jest przepis art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Odpowiedzialność w zakresie organizacji pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom a przede wszystkim ofiarom przemocy domowej w powiecie łańcuckim spoczywa na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które realizując zadania z zakresu pomocy społecznej między innymi oferuje pomoc ofiarom przemocy w zróżnicowanym zakresie, począwszy od pomocy doradczej i informacyjnej, po pomoc socjalną, prawną i psychologiczną.

Dotychczasowe kierunki działań na podstawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar dotyczą przede wszystkim udzielania pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. Niewiele spośród nich mają na celu zapobieganie zjawiskom przemocy w rodzinie. Działania pomocowe podejmowane są głównie w sytuacji wystąpienia ostrego kryzysu w rodzinie. Zakres i forma udzielanej pomocy skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Aby nie doprowadzać do konieczności podejmowania interwencji w sytuacjach wystąpienia przemocy w rodzinie i aby niwelować tego skutki, należy zintensyfikować podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym.

Z powyższego wynika potrzeba skonstruowania i wdrożenia w życie programu profilaktycznego, który będzie mieć na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W związku z tym zostały opracowane cel główny i cele szczegółowe oraz działania podejmowane na terenie powiatu łańcuckiego, które w efekcie powinny przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie, wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. Największy efekt z podejmowanych działań widoczny będzie w sytuacji współpracy pomiędzy służbami społecznymi zaangażowanymi w realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane w programie działania są kontynuacją działań, które podjęto w ramach realizacji poprzednich Programów.