SOW

Piecza instytucjonalna

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu:

  • socjalizacyjnego
  • interwencyjnego
  • specjalistyczno-terapeutycznego
  • rodzinnego

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci poniżej 10 r.ż. wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.