SOW

Przepisy prawa

Centrum działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 • Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
 • przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego nr XVI /93/2012 dnia 27 lutego 2012 r.,
 • niniejszego Regulaminu,

Do zakresu działań Centrum należy w szczególności wykonywanie zadań wynikających z:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.],
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
 • ustawy z dnia 5 stycznia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 ze zm.),
 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego( j. Dz. U. z 2012 poz.400),
 • przepisów wykonawczych do ww. ustaw.

Podstawowe zasady gospodarki finansowej Centrum określają w szczególności:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
 • przepisy dotyczące gospodarowania funduszami europejskimi, w tym projektami współfinansowanymi z EFS.