SOW

Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Czym jest sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

Osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z powyższym orzeczeniem,
 • orzeczenie o grupie inwalidztwa, tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r., przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisję lekarską podległą MON lub MSWiA,
 • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r., przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • w przypadku dzieci dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

Średni miesięczny dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego zgłasza się do tutejszego Centrum po wniosek o przyznanie takiej dotacji, uzupełnia pobrany wniosek, wypełniony wniosek o dofinansowania do zakupionych przedmiotów osoba składa w siedzibie PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

 • kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnym (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności powinna być uwierzytelniona, dlatego w momencie składania wniosku należy przedstawić pracownikowi PCPR oryginał dołączanego orzeczenia do wglądu),
 • Ofertą cenową na sprzęt będący przedmiotem dofinansowania (oferta powinna być imienna, wystawiona na Wnioskodawcę),
 • zaświadczeniem lekarskim uzasadniającym konieczność zaopatrzenia we wskazany sprzęt rehabilitacyjny).

Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowania??

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Kwota przyznawanego dofinansowania uzależniona jest również od:

 • ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu łańcuckiego i zatwierdzonych przez Radę Powiatu łańcuckiego do wykorzystania na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • liczby osób korzystających z programu,
 • indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy.

W jaki sposób przyznane jest dofinansowanie??

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta przez starostę z osoba niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, zatem w przypadku zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może zostać przyznane na podstawie faktur wystawionych przed zawarciem umowy.