SOW

Aktywny samorząd – edycja 2024

Logo Aktywny Samorząd

Informacje ogólne o programie:

Cel główny programu:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe:

Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych, beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie, poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.

Obszary wsparcia realizowane w 2024 roku

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
   – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Termin składania wniosków

Rozpoczęcie naboru wniosków zaczyna się od 01.03.2024 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa:

 • W ramach modułu I – do dnia 31 sierpnia 2024 r.
 • W ramach modułu II:
  • do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
  • od dnia 1 września 2024 r. do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem SOW – Systemu Obsługi Wsparcia,
 • tradycyjne wnioski za pośrednictwem poczty lub osobiście w PCPR.

Adresaci programu „Aktywny samorząd” oraz częstotliwość korzystania z danej formy pomocy w Module I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wysokość wymaganego udziału własnego: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A

Wysokość dofinansowania: 70000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby nie pełnosprawnej 8000 zł.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wysokość wymaganego udziału własnego: co najmiej10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A

Wysokość dofinansowania: 5280 zł, w tym:

 1. dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B  – 2310 zł,
 2. dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3850 zł,
 3. dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wysokość wymaganego udziału własnego: 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A

Wysokość dofinansowania: 5280 zł, w tym:

 1. dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2310 zł,
 2. dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii  – 3850 zł,
 3. dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
 4. dla kosztów usług tłumacza migowego  – 550zł.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wysokość wymaganego udziału własnego: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A

Wysokość dofinansowania: 4400 zł.

Obarze B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wysokość wymaganego udziału własnego: 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wysokość dofinansowania:

 1. dla osoby niewidomej 26500 z ł, z czego na urządzenia brajlowskie 16500 zł,
 2. dla pozostałych adresatów w zadaniu 10000 zł.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Wysokość wymaganego udziału własnego: nie jest wymagany

Wysokość dofinansowania:

 1. dla osoby głuchoniewidomej 4400 zł,
 2. dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3300 zł.
 3. dla pozostałych adresatów obszar u 2200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wysokość wymaganego udziału własnego: 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wysokość dofinansowania:10000 zł

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wysokość wymaganego udziału własnego: 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wysokość dofinansowania: 6000 zł,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

Kosztach utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego, w tym koszt zakupu dodatkowych elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego wyposażenia lub oprogramowania (w celu osiągnięcia optymalnych wymogów technicznych lub dokonania koniecznych aktualizacji, niezbędnych do zachowania funkcjonalności sprzętu lub oprogramowania), a także koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji; mogą to być również nowsze od tych posiadanych przez wnioskodawcę modele: urządzeń (np. smartfon, tablet, skaner, drukarka, router itp.) lub wersje oprogramowania (opłata subskrypcyjna, aktualizacja do nowszej wersji) itp.

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną

Wysokość wymaganego udziału własnego: 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wysokość dofinansowania: 1650 zł.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wysokość wymaganego udziału własnego: 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wysokość dofinansowania: 17600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27500 zł,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną

Wysokość wymaganego udziału własnego: nie jest wymagany

Wysokość dofinansowania: 3850 zł , z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1100 zł,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wysokość wymaganego udziału własnego: 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wysokość dofinansowania:

 1. w zakresie ręki 13200 zł,
 2. przedramienia 28600 zł,
 3. ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym 33000 zł
 4. na poziomie stopy lub podudzia 19800 zł,
 5. na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 27500 zł,
 6. uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym 33000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy , gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną

Wysokość wymaganego udziału własnego: 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wysokość dofinansowania: do 30% kwot, o których mowa w zadaniu nr 3 to jest:

 1. w zakresie ręki 3960 zł,
 2. przedramienia 3850 zł,
 3. ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym 9900 zł
 4. na poziomie stopy lub podudzia 5940 zł,
 5. na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 8250 zł,
 6. uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym 9900 zł,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wysokość wymaganego udziału własnego: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wysokość dofinansowania: 8250 zł.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Wysokość wymaganego udziału własnego: 10%

Wysokość dofinansowania: 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Wnioski do pobrania

Moduł II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Kto może złożyć wniosek?

Pomoc w ramach tego modułu skierowana jest do osób niepełnosprawnych spełniających wymagania:

 • Posiadanie znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 • Nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach modułu II skierowana jest do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
 • przerwa w nauce

Wykluczy Cię z możliwości uczestnictwa w programie trwająca przerwa w nauce (urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Przedmiot dofinansowania:

Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

Możemy Ci zwrócić koszt czesnego, jeśli nie mogłeś złożyć wniosku w wyznaczonym terminie. Ale wniosek musisz złożyć w tym roku akademickim, którego dotyczy wniosek. Innymi słowy, dopóki trwa rok akademicki możesz ubiegać się o zwrot opłaty za naukę (czesne) w tym roku. Po zakończeniu roku akademickiego nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w semestrach, które upłynęły.

Termin składania wniosków:

 • 1-y cykl naboru (dotyczy rok akademickiego 2023/2024): od dnia 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.
 • 2-i cykl naboru (dotyczy rok akademickiego 2024/2025): od dnia 01.09.2024 r. do 10.10.2024 r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2024 r. w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski:

 • za pośrednictwem portalu PFRON Systemu Obsługi Wniosków (SOW)
 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie (ul. Piłsudskiego 70/26, Łańcut)
 • bądź listownie na adres siedziby realizatora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut (decyduje data stempla pocztowego)

Maksymalna kwota dofinansowania:

Kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi
w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.100 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4400 zł;
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę;
 4. jeśli wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2200 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 5. do 1650 zł dla pozostałych wnioskodawców;

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W opinii tej realizator programu lub Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazuje w szczególności:

 • proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;
  1. dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,
  2. wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);
  uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:
  1. opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, objętych pomocą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana decyzja; średni i najniższy, procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dofinansowanych przez realizatora programu kosztach:
 • wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu;<
 • wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 550 zł – w przypadku, gdy ponosisz koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330 zł – w przypadku, gdy posiadasz aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 330 zł – w przypadku, gdy pobierasz naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 220 zł – w przypadku, gdy studiujesz w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł – w przypadku, gdy jesteś osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330 zł – w przypadku, gdy korzystasz z usług tłumacza języka migowego,
 • 880 zł – w przypadku, gdy posiadasz podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożysz wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko jeśli korzystasz z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 • 550 zł – w przypadku, gdy w poprzednim semestrze pobierałeś/pobierałaś lub aktualnie pobierasz naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej)
 • 770 zł – w przypadkach kryterium Realizatora – beneficjent pomocy posiada znacznym stopień niepełnosprawności lub dokument równoważny.

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę (uczelnię) w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobierasz naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem z naszych środków w ramach programu.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Dopuszczalność udzielania pomocy:

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

z uwzględnieniem poniższych punktów:

 • wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż 20, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit 20 semestrów nie został przekroczony;
 • decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem punktu poniżej, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 • wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w punkcie powyżej, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy (20) – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 • wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w punkcie powyżej (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt poniżej;
 • na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w punkcie powyżej – nie ma zastosowania;
 • limit 20 semestrów, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Udział własny Wnioskodawcy

Obowiązuje tylko w przypadku osób
zatrudnionych i wynosi co najmniej:

 • 10% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania opłaty za czesne, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 60% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł(netto) na osobę.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
 • przerwa w nauce

Wymagane załączniki

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
 • Zaświadczenie z uczelni (szkoły)
 • Zaświadczenie wydane przez zakład pracy – dotyczy osób zatrudnionych w rozumieniu programu
 • Kserokopia Karty Dużej Rodziny – o ile dotyczy

Harmonogram realizacji programu „Aktywny Samorząd – 2024”:

TerminOpis
01.03.2024Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu
01.03.2024Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2024Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024)
30.04.2024Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2024Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2024 r.)
31.08.2024Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I
10.10.2024Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025
06.12.2024Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
31.12.2024Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie
31.08.2025Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2024 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl


Program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehab