SOW

Program Rodzina 500 Plus

USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie informuje, iż  dnia 17 lutego 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i zarządził jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2016 poz. 195). Ustawa ta przewiduje zmianę ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez wprowadzenie w  art. 80 ust. 1a ,,dodatku wychowawczego” w wysokości  500 zł miesięcznie na każde umieszczone dziecko w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.