SOW

Dom Pomocy Społecznej

Dane adresowe  

Dom Pomocy Społecznej  dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla
Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 72
37-100 Łańcut
tel./fax  17 225 33 56 , tel. 17 225 69 95

Dyrektor – mgr Krzysztof Lepak

Status prawny 

Dom Pomocy Społecznej  dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Łańcucie powołany jest na podstawie Zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego nr 74/93 z dnia 09.07.1993 r., jest jednostką organizacyjną  powiatu nie posiadającą osobowości prawnej.

Przedmiot działalności

DPS jest jednostką ponadgminną, pobytu stałego dla osób w podeszłym wieku, oraz osób niepełnosprawnych fizycznie obojga płci. W DPS może zamieszkać 85 osób w pokojach  jedno, dwu i trzy -osobowych.
Mieszkańcy mają zapewnione całodobowe wyżywienie we własnej stołówce. Opieka lekarska zapewniona jest  w ramach ogólnego systemu POZ.
Mogą korzystać z dobrze wyposażonego gabinetu rehabilitacyjnego. Na terenie DPS znajduje się kaplica.

Do Domu osoby przyjmowane są na podstawie:

 • decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzji ustalającej opłatę za pobyt w  domu wydanej przez organ gminy(Gminny Ośrodek Pomocy lub Miejski Ośrodek Pomocy)  właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej,
 • decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Łańcucie z upoważnienia Starosty.


Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywania samodzielności. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. pracą Domu kieruje Dyrektor przy pomocy kierowników Działów: – Kadr i Administracji, – Opiekuńczo-Terapeutycznego, – Medyczno- Rehabilitacyjnego oraz Głównego Księgowego. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony przez niego kierownik jednego z działów. Kierownicy działów, sekcji są odpowiedzialni przed dyrektorem  za należytą organizację pracy działu i sprawne wykonywanie zadań objętych zakresem działania kierowanej komórki.

Tryb działania Domu:

DPS działa w oparciu o Zarządzenie Wojewody Rzeszowskiego nr 74/93 z dnia 09.07.1993 r., ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64,poz.593 z 2004 r. z późn.zm.), Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego -Uchwała Nr 768/2005 z dnia  14.10.2005 r.,
Statut nadany uchwałą nr.XLIII/366/06Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 07.07.2006r. i procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujących kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami:

 • procedura  przyjmowania mieszkańców
 • procedura zabezpieczenia pieniędzy i przedmiotów wartościowych
 • procedura dotycząca palenia  tytoniu i spożywania alkoholu,
 • procedura  dotycząca skarg mieszkańców
 • procedura dot. prywatnych zakupów dla mieszkańców
 • procedura dot.przyjmowania odzieży do prania
 • procedura dot. bhp i p.poż.
 • procedura dot. utrzymania czystości
 • procedura dot.higieny osobistej
 • procedura dot. podawania mieszkańcom leków
 • procedura postępowania w przypadku zaginięcia mieszkańca
 • procedura postępowania pracowników na wypadek pożaru
 • procedura dot. nieobecności mieszkańca
 • procedura  postępowania przy rozwiązywaniu konfliktów
 • procedura postępowania w przypadku śmierci mieszkańca
 • procedura postępowania na wypadek włamania do DPS
 • procedura postępowania w przypadku dowiezienia bezdomnego
 • procedura  prowadzenia szkoleń w DPS
 • procedura dot.zatrudniania pracowników
 • procedura na okoliczność nieszczęśliwego wypadku
 • procedura dot. organizacji żywienia
 • procedura dot. praktyk uczniowskich i studenckich
 • procedura  postępowania w przypadku rezygnacji z pobytu w domu
 • procedura dotycząca samorządu mieszkańców
 • procedura dot. odwiedzin mieszkańców

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy pracownicze załatwiane są codziennie w dziale kadr i księgowości w godzinach
7.00 – 15.00

Odpłatność za pobyt w DPS reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz.U. nr 64 , poz.593 z 2004 r z póź . zm).
Opłata nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w DPS.