SOW

Turnusy rehabilitacyjne

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby posiadające:

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub,
 • aktualny wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z powyższym orzeczeniem lub,
 • aktualne orzeczenie o grupie inwalidztwa, tylko wydane przed 1 stycznia 1998r. przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisję lekarską podległą MON lub MSWiA lub,
 • aktualne orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • w przypadku dzieci dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ponadto przy rozpatrywaniu wniosku brany jest pod uwagę przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

 • zgłasza się do tutejszego Centrum po wniosek o przyznanie takiej dotacji,
 • uzupełnia wybrany wniosek w części, która dotyczy wnioskodawcy,
 • zgłasza się do lekarza pod którego opieką się znajduje, celem uzupełnienia przez niego wniosku o skierowanie na turnus oraz informacji o stanie zdrowia na drukach pobranych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
 • UWAGA!!! Na wyraźne zalecenie lekarza dotyczące uczestnictwa w turnusie również opiekuna osoby niepełnosprawnej, możliwe jest udzielenie dofinansowania dla takiej osoby.
 • wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba składa w siedzibie PCPR wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnym. Kserokopia dokumentu powinna być uwierzytelniona, dlatego w momencie składania wniosku należy przedstawić pracownikowi PCPR oryginał dołączanego orzeczenia (tylko do wglądu).

Od czego uzależniona jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:

 • przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
 • posiadanego stopnia niepełnosprawności lub traktowanej na równi z tym stopniem grupy inwalidzkiej, niezdolności do pracy itp., a także zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zakłądzie pracy chronionej,
 • ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu łańcuckiego i zatwierdzonych przez Radę Powiatu Łańcuckiego do wykorzystania na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym.

Gdzie odbywają się turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są na terenie całego kraju, w różnych często bardzo atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych. Zarówno instytucja zajmująca się organizacją takich turnusów, jak i sam ośrodek, w którym turnus się odbywa muszą posiadać odpowiednie uprawnienia zezwalające na prowadzenie takiej działalności. Uprawnienia takie, po uprzedniej, szczegółowej weryfikacji, nadaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę organizatora czy ośrodka. Informacja o podmiotach uprawnionych znajduje się także na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej.

Wybór miejscowości, terminu oraz ośrodka w którym osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyć w turnusie zależy tylko i wyłącznie od wnioskodawcy. W gestii osoby leży również telefoniczna rezerwacja miejsca w wybranym przez siebie ośrodku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje katalogiem składającym się z ofert nadsyłanych z poszczególnych Ośrodków i w miarę potrzeb katalog ten jest udostępniany zainteresowanym.

Uwaga

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Łańcuckiego na obecny rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Do pobrania