SOW

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł I i II

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie informuje że jest realizatorem programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł I oraz Moduł II. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z zaistnieniem nawałnic, które w ostatnim czasie nawiedziły nasz kraj, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu realizacji Modułu I i Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W dniu 27 czerwca 2020 r. Zarząd PFRON uchwałą nr 46/2020 zatwierdził dokument wyznaczający kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu I oraz Modułu II przedmiotowego programu. Celem Modułów I i II programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2020 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2020 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

W ramach modułu I – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną można uzyskać wsparcie w wynosi do 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przy czym nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.

W ramach modułu II można uzyskać jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy:

  • sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych,
  • sprzętów/urządzeń posiadanych w ramach zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu – o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

Wysokość dofinansowani w ramach modułu II wynosi:

  • w przypadku naprawy sprzętu/urządzenia – wynosi do 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia,
  • w przypadku utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu, (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny),
  • z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.

Dokumenty, formularze

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i dokumentem wyznaczającym kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu I oraz Modułu II programu.

Dokumenty programowe:

Materiały o programie na stronie PFRON

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 17 225 69 69.