SOW

Informacja dotycząca orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Szanowni Państwo Przewodniczący.
Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r.
o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń
o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r.
poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń
o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas
określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Stosowanie do art. 1 powołanej ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.), które

 1. zachowało ważność na zasadach określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r.
  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U. z 2023 r. poz.100, ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, albo
 2. którego termin ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września
  2024 roku,
  zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym
  nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  stanie się ostateczne.
  Przez ostateczne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności
  należy rozumieć orzeczenie, od którego nie służy odwołanie w administracyjnym toku
  instancji. Orzeczeniem ostatecznym jest orzeczenie wydane przez wojewódzki zespół do
  spraw orzekania o niepełnosprawności, jak również orzeczenie wydane przez powiatowy
  zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, co do którego upłynął 14 dniowy termin
  do wniesienia odwołania albo w stosunku, do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia
  odwołania.
  W związku z zachowaniem ważności wyżej wymienionych orzeczeń o niepełnosprawności
  oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okres do dnia 30 września 2024 roku karta
  parkingowa wydana na podstawie tych orzeczeń zachowuje ważność na ten okres, jednak nie
  dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie
  o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne (art. 2 ustawy).
  telefon adres korespondencyjny
  adres email organu administracji rządowej
  strona www
  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwraca się o pilne
  zamieszczenie na stronach internetowych oraz w siedzibach zespołów do spraw orzekania
  o niepełnosprawności informacji o nowych regulacjach prawnych dotyczących przedłużenia
  terminów ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz
  wydanych na ich podstawie kart parkingowych.