SOW

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie treningów mieszkaniowych w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.”

UCHWAŁA NR 501/2023 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie treningów mieszkaniowych w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w zw. z art. 19 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.).

ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Po przeprowadzeniu procedury konkursowej przez komisję konkursową wyłonioną w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Zorganizowanie treningów mieszkaniowych w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.” zatwierdza się wybór oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie.

§ 2. Podstawą przekazania dotacji będzie zawarcie umowy określającej warunki realizacji zadania.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.