Przejdź do treści

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – SPEŁNIJ MARZENIE DZIECKA ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – SPEŁNIJ MARZENIE DZIECKA

Posted in Ogłoszenia, and Wydarzenia bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Łańcuckiego. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom opieki medycznej, edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku. Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każdej rodzinie zastępczej zapewniana jest według potrzeb pomoc, m.in.: psychologa, radcy prawnego, pedagoga. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym; przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu, które organizowane jest przez Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie. Wszystkich chętnych do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i obdarowania miłością rodzicielską dzieci, które zostały jej pozbawione, zachęcamy do kontaktu z działem pieczy zastępczej PCPR w Łańcucie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 70/5

www.pcpr-lancut.pl

tel.: 17 225 69 69

Drukuj