Przejdź do treści

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – SPEŁNIJ MARZENIE DZIECKA

Posted in Ogłoszenia

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – SPEŁNIJ MARZENIE DZIECKA

Obrazek przedstawiający rodzinę
Obrazek

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

Wszystkich chętnych do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc
i obdarowania miłością rodzicielską dzieci, które zostały jej pozbawione, zachęcamy
do kontaktu z działem pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 70/5
www.pcpr-lancut.pl
tel.: 17 225 69 69

Drukuj