Przejdź do treści

Zmiana w ogłoszeniu na przeprowadzenie 280 godzin zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego dla 10 rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Posted in Ogłoszenia, Wydarzenia bieżące, Zamówienia do 30000 euro, and Zamówienia publiczne

W związku z błędnym zapisem dotyczącym jednego z kryteriów oceny PCPR w Łańcucie informuje o dokonaniu zmiany zapytania ofertowego w części VII KRYTERIA WYBORU pkt. 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Doświadczenie z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologicznego z rodzinami – max 40 pkt:

  1. do 3 lat -10 pkt,
  2. powyżej 3 do 5 lat – 20 pkt,
  3. powyżej 5 do 7 lat – 30 pkt,
  4. powyżej 7 lat – 40 pkt.”

link do zapytania ofertowego

Drukuj