Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Posted in Wydarzenia bieżące, Zamówienia do 30000 euro, and Zamówienia publiczne

Dotyczy: postępowania ofertowego ogłoszonego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1128287 z dnia 30 lipca 2018 r, przeprowadzonego w celu realizacji zamówienia dotyczącego prowadzenia poradnictwa psychologicznego w ramach projektu pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego” realizowanego przez Powiat Łańcucki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w dniu 10.08. 2018 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i wezwał wykonawcę do podpisania umowy. W dniu 07.09.2018 r. wykonawca zawiadomił, że odstępuje od podpisania umowy na realizację zadania wskazanego w zapytaniu. W związku z odmową podpisania umowy przez wybranego w postępowaniu ofertowym wykonawcę Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie unieważnia Postępowanie na przeprowadzenie 280 godzin poradnictwa psychologicznego.

Link do zapytania ofertowego 

 

Dyrektor PCPR w Łańcucie

Drukuj