Przejdź do treści

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych na otwarty konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Posted in Archiwum, and rok 2012

Zarządzenie nr 10/2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łańcucie

z dnia 17 grudnia 2012r.

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych na otwarty konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 j. t.) zarządza się co następuje:

§1.

  1. Powołuje się Komisję konkursową ds. rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zwanej dalej „Komisją konkursową” w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
  2. Do zadań Komisji konkursowej należy rozpatrzenie i wybór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie ofert.

§2.

Komisja konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru oferty założonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Łańcucie

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

PCPR Łańcut

Drukuj