Przejdź do treści

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2014

Posted in Archiwum, and rok 2014

Zarządzenie nr 1/2014

Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łańcucie

z dnia 23 stycznia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych na otwarty konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 j. t.) zarządza się  co następuje:

§ 1.

  1. Powołuje się Komisję konkursową ds. rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zwanej dalej „Komisją konkursową” w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
  2. Do zadań Komisji konkursowej należy rozpatrzenie i wybór oferty na realizację zadań z   zakresu pomocy społecznej zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie ofert.

§ 2.

Komisja konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru oferty założonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łańcucie

               

      Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2014
z dnia 23 stycznia 2014 r.

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartym konkursie ofert na rok 2014

I. Informacje ogólne

W wyniku naboru zostanie utworzony wykaz kandydatów na członków komisji konkursowych  do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Każdorazowo ogłaszając konkurs, dyrektor PCPR w Łańcucie uwzględniając rodzaj zadania na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przynajmniej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowej z wykazu kandydatów na członków komisji konkursowych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,
  • posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe.

III. Zadania członka komisji konkursowej

Wyrażenie opinii względem złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

 

 

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym i złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, w terminie do dnia 7 lutego 2014 roku.

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia lub do pobrania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PCPR Łańcut
Drukuj