Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2012

Posted in Archiwum, and rok 2011

Zarządzenie Nr 34/2011

z dnia 14 grudnia 2011 r.
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2012

 

Na podstawie art.15 ust 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 156) oraz § 14 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 7 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia,,Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego na lata 2012-2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłosić nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2012.

§2.

Ogłoszenie o naborze stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia opublikować:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie,
  2. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie- www.pcpr-lancut.pl w zakładce Ogłoszenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łańcucie

Joanna Dubiel-Sowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2011
z dnia 14 grudnia 2011 r.

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartym konkursie ofert na rok 2012

I. Informacje ogólne

W wyniku naboru zostanie utworzony wykaz kandydatów na członków komisji konkursowych  do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Każdorazowo ogłaszając konkurs, dyrektor PCPR w Łańcucie uwzględniając rodzaj zadania na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przynajmniej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowej z wykazu kandydatów na członków komisji konkursowych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,
  • posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe.

III. Zadania członka komisji konkursowej

Wyrażenie opinii względem złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym i złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, w terminie do dnia 28 grudnia 2011 roku.

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia lub do pobrania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

Formularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej

PCPR Łańcut

Drukuj