Przejdź do treści

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 20 godzin terapii poznawczo-behawioralnej dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 14 do 16 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”

Posted in Wydarzenia bieżące, Zamówienia do 30000 euro, and Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie 20 godzin terapii poznawczo-behawioralnej dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 14 do 16 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łańcucki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Piłsudskiego 70/5

37 – 100 Łańcut

NIP 815-15-41-620

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020″ z dnia 23 maja 2017 roku.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź zm.).
 3. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 20 godzin terapii poznawczo-behawioralnej dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 14 do 16 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej dla 2 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego.

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od 14 do 16 lat w okresie XII.2018 – II.2019 w budynku PCPR w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut.
 • prowadzenie dokumentacji
 • listy obecności
 • zestawienie osób, które rozpoczęły udział w terapii,
 • zestawienie osób które ukończyły udział w terapii
 • protokół odbioru usługi
 • ścisła współpraca z Dyrektorem Placówki,
 • ścisła współpraca z personelem projektu,
 1. Wymagania niezbędne:
 • aktualne zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii poznawczo-behawioralnej,

IV. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z opisem w części III. Opis przedmiotu zamówienia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

 1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
  na:
 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert-jeśli dotyczy,
 • aktualne zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej,
 1. Niespełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna zawierać:
 • Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie z zakresu prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej.
 • Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

4)  Dokumenty wymienione w części V. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2 pkt 1)-2).

 1. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień

VII. KRYTERIA WYBORU:

 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt VI. Sposób przygotowania oferty, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunkó Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” – „nie spełnia”.
 2. Oferty będą wybierane przez Zamawiającego według następujących kryteriów wyboru:

1)    Cena usługi – 60 pkt. Oferta będzie oceniana według następującego wzoru:

C min
KC =——————– x60

Cbad

K c – kryterium cenowe,

C min – cena najtańszej oferty,

C bad – cena badanej oferty. Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.

2)    Doświadczenie z zakresu prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej z rodzinami– max 40 pkt:

 1. od 3 do 5 lat – 10 pkt,
 2. powyżej 5 do 7 lat – 20 pkt,
 3. powyżej 7 do 9 lat – 30 pkt,
 4. powyżej 9 lat – 40 pkt.
 1. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 2. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. koszty dojazdu itp.)
 3. Kryteria nie podlegają zmianie w toku niniejszego postę

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie: osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do siedziby urzędu) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut lub drogą elektroniczną na adres pcprwlancut@poczta.onet.pl z dopiskiem przeprowadzenie 20 godzin terapii poznawczo-behawioralnej dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 14 do 16 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania” najpóźniej do dnia 29 listopada 2018 do godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 o godz. 13.30. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut pokój nr 4
 3. Oferty złożone po terminie nie będą
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

IX. TRYB OCENY, INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej pcpr-lancut.pl w zakładce Zamówienia publiczne – Zamówienia do 30000 euro.
 3. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 4. W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pcpr-lancut.pl w zakładce Zamówienia publiczne – Zamówienia do 30000 euro.
 3. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 5. Termin związania ofertą -14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.
 6. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,: Aneta Szydełko pod nr tel. 17 225 69 69, email pcprwlancut@poczta.onet.pl.

Załączniki:

Ogłoszenie wyników

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Drukuj