Przejdź do treści

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 16 godzin treningu kompetencji społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 7 do 17 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”

Posted in Wydarzenia bieżące, and Zamówienia do 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie 16 godzin treningu kompetencji społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 7 do 17 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łańcucki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Piłsudskiego 70/5

37 – 100 Łańcut

NIP 815-15-41-620

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020″ z dnia 23 maja 2017 roku.
 3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź zm.).
 4. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 16 godzin treningu kompetencji społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 7 do 17 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie treningu kompetencji społecznych dla 15 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego.

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od 7 do 17 lat w okresie XII.2018 – II.2019 w budynku PCPR w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut.
 • prowadzenie dokumentacji
 • listy obecności
 • zestawienie osób, które rozpoczęły udział w terapii,
 • zestawienie osób które ukończyły udział w terapii
 • protokół odbioru usługi
 • ścisła współpraca z Dyrektorem Placówki,
 • ścisła współpraca z personelem projektu,
 1. Wymagania niezbędne:
 • aktualne zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia treningu kompetencji społecznych,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu treningu kompetencji społecznych,
 1. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z opisem w części III. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
 1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
  na:
 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert-jeśli dotyczy,
 • aktualne zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia treningu kompetencji społecznych,
 1. Niespełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 3. Oferta powinna zawierać:
 • Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie z zakresu prowadzenia treningu kompetencji społecznych
 • Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

4)  Dokumenty wymienione w części V. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2 pkt 1)-2).

 1. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień

VII. KRYTERIA WYBORU:

 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt VI. Sposób przygotowania oferty, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunkó Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” – „nie spełnia”.
 2. Oferty będą wybierane przez Zamawiającego według następujących kryteriów wyboru:

1)    Cena usługi – 60 pkt. Oferta będzie oceniana według następującego wzoru:

C min
KC =——————– x60

Cbad

K c – kryterium cenowe,

C min – cena najtańszej oferty,

C bad – cena badanej oferty. Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.

2)    Doświadczenie z zakresu prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej z rodzinami– max 40 pkt:

 1. od 3 do 5 lat – 10 pkt,
 2. powyżej 5 do 7 lat – 20 pkt,
 3. powyżej 7 do 9 lat – 30 pkt,
 4. powyżej 9 lat – 40 pkt.

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 2. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. koszty dojazdu itp.)
 3. Kryteria nie podlegają zmianie w toku niniejszego postę

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie: osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do siedziby urzędu) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut lub drogą elektroniczną na adres pcprwlancut@poczta.onet.pl z dopiskiem przeprowadzenie 16 godzin treningu kompetencji społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 7 do 17 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania” najpóźniej do dnia 19 listopada 2018 do godz. 12.00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2018 o godz. 13.30. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut pokój nr 4
  3. Oferty złożone po terminie nie będą
  4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  1. TRYB OCENY, INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
  1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej pcpr-lancut.pl w zakładce Zamówienia publiczne – Zamówienia do 30000 euro.
  3. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoł
  4. W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.
   1. DODATKOWE INFORMACJE:
  5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pcpr-lancut.pl w zakładce Zamówienia publiczne – Zamówienia do 30000 euro.
  7. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  9. Termin związania ofertą -14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.
  10. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,: Paweł Duliban pod nr tel. 17 225 69 69, email pcprwlancut@poczta.onet.pl.

  ZAŁĄCZNIKI:

   

  Ogłoszenie wyników

 1. Protokół z otwarcia ofert
 2. Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

  Formularz oferty

  Wzór umowy

   

Drukuj