Przejdź do treści

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania na potrzeby projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Posted in Wydarzenia bieżące, Zamówienia do 30000 euro, and Zamówienia publiczne

Wyniki Zapytania ofertowego

Protokół z otwarcia ofert

Poprawiony formularz ofertowy

ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA​

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania na potrzeby projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” projekcie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych praz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

I.        ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łańcucki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 70/5, 37 – 100 Łańcut

II.       TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020.
  2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  3. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020.

III.      OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania na potrzeby projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” projekcie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych praz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem
zamówienia
jest dostawa

  1. 40 komputerów przenośnych,
  2. Kamery multimedialnej, 1 sztuka
  3. Słuchawki z mikrofonem. 1 sztuka
  1. Komputer przenośny 40 sztuk
Parametry
techniczne:
Wymagania
minimalne:
Procesor: Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 6400 w testach wydajności za pomocą oprogramowania PassMark PerformanceTest firmy PassMark Software (http://www.passmark.com/products/pt.htm).
Pamięć
RAM
8 GB DDR4
Dysk twardy (HDD) 256GB SSD M.2. PCIe NVMe
Wyświetlacz 15″ FullHD 1920 x 1080 podświetlenie LED, matryca matowa
Karta grafiki Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12.0, OpenGL 4.4
Karta dźwiękowa Zgodna z HD Audio (Wbudowane 2 głośniki + mikrofon)
Porty
wejścia/wyjścia
1 x złącze combo (słuchawki/mikrofon)
3 x USB (w tym min. 2x  USB 3.0)
1 x RJ45
1 x HDMI
czytnik kart SD
Wyposażenie
standardowe (wbudowane)
wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ45.
wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą standardu 802.11 ac/a/b/g/nwbudowany
bluetooth 4.0.wbudowana kamera 720p HD, mikrofon, głośniki
Rodzaj
wskaźnika
Touchpad
Klawiatura Klawiatura z klawiszami separowanymi oraz oddzielną klawiaturą numeryczną
Zasilanie Bateria litowo-jonowa,  min. 30Wh
Bezpieczeństwo BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy:dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB,  karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników, kontrola sekwencji boot-ącej;możliwość startu systemu z urządzenia USB funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeńBIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem seryjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu graficznego Gniazdo blokady zabezpieczającej Układ szyfrujący TPM
Gwarancja 36 miesiące gwarancji producenta (może być uzyskany poprzez dostarczenie odpowiednich produktów przedłużających standardową gwarancję)
Certyfikaty i standardy Deklaracja CE Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputeraSprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek Polski. Zamawiający zastrzega możliwość żądania oświadczenia producenta w tym zakresie.
System operacyjny, oprogramowanie Sprzęt i oprogramowanie zostanie zakupione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, natomiast będzie zainstalowane i używane przez uczniów w celu nauki zdalnej , stąd licencje na oprogramowanie muszą umożliwiać używanie oprogramowanie w szkole w celach edukacyjnych. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
– Zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu lub ukryta partycja służąca do przywracania systemu.
  1. Kamera internetowa
Typ podłączenia USB 2.0
Rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż 1280 x 720 pikseli
Przetwornik matrycy CMOS
Funkcja aparatu cyfrowego tak
Długość kabla zasilającego nie krótsza niż 1,5 m
Zasilanie poprzez port USB
Współpracujące z systemem operacyjnym Windows 8, Windows
10
GWARANCJA 24 miesiące
  1. Słuchawki z mikrofonem
Typ nuszne
Typ podłączenia bezprzewodowe
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA tak zapewniające podłączenie do
komputera stacjonarnego
Regulacja głośności tak
Pasmo częstotliwości mikrofonu 100 Hz – 6,5 kHz
Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz
Dynamika (SPL) 98 dB
Impedancja 32 Ω
ładowarka W zestawie
GWARANCJA 24 miesiące

IV. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówieniaupływa 31 sierpnia 2020.

Miejsce realizacji zamówienia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 37-100 Łańcut ul. Piłsudskiego 70/5

V.  WARUNKI
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

1.    Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego topnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.    Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert-jeśli dotyczy,

3.   Niespełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VI.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.   Oferta powinna zawierać:

  • Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  • Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
  • Dokumenty wymienione w części V. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2 pkt
  • Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
  • Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  • Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

VII. KRYTERIA WYBORU:

  1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt VI. Sposób przygotowania oferty, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” – „nie spełnia”.
  2. Oferty będą wybierane przez Zamawiającego według następujących kryteriów wyboru:

1)    Cena
usługi
– 100 pkt. Oferta będzie oceniana według następującego wzoru:

KC = Cmin/ C bad x 100

K c – kryterium cenowe,

C min – cena najtańszej oferty,

C bad – cena badanej
oferty. Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego
Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.

VIII. MIEJSCE,
SPOSÓB I
TERMIN SKŁADANIA
OFERT:

  1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie: osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do siedziby urzędu) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut z dopiskiem „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”  najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut, pokój nr 4
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

IX. TRYB OCENY, INFORMACJE DOTYCZĄCE
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pcpr-lancut.pl w zakładce Zamówienia publiczne – Zamówienia do 30000 euro.
  3. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
  4. W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.pcpr-lancut.pl w zakładce Zamówienia publiczne – Zamówienia do 30000 euro.
  3. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  5. Termin związania ofertą – 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.
  6. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,: Paweł Duliban pod nr tel. 17 225 69 69, email pcprwlancut@poczta.onet.pl.

XI. ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz oferty załącznik nr 1,
  2. Wzór umowy załącznik nr 2.
  3. Zapytanie ofertowe załącznik nr 3
  4. Zmiana warunków zapytania
  5. protokół z otwarcia ofert
  6. Wyniki zapytania ofertowego
Drukuj
Drukuj