Przejdź do treści

Zapytanie Indywidualna diagnoza potrzeb – pedagog

Posted in Ogłoszenia, Wydarzenia bieżące, Zamówienia do 30000 euro, and Zamówienia publiczne

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

 

PCPR.081.15.2018.PD                                                                          Łańcut, 26.07.2018 r.

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

DOTYCZY:  Przeprowadzenia indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego” realizowanego przez Powiat Łańcucki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w związku z przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy uczestników projektu pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Ofertę cenową prosimy składać w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5, pokój nr 7, do dnia 06.08.2018 r. do godz. 12:00.

I. Opis i wielkość zamówienia:

Przeprowadzenie przez pedagoga indywidualnej diagnozy potrzeb dla 23 uczestników projektu w wieku do 18 lat pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego” mającej na celu ustalenia dalszej ścieżki wsparcia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb dla 23 osób będących uczestnikami projektu pn.: „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”.

Celem przeprowadzenia diagnozy uczestników projektu jest zidentyfikowanie ich głównych problemów i potrzeb oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania poprzez zaproponowanie odpowiednich form pomocy i wsparcia. Indywidualna diagnoza potrzeb powinna zawierać w szczególności określenie ewentualnej konieczności skorzystania
ze specjalistycznego poradnictwa u konkretnych specjalistów, przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i rodzinnej uczestników projektu. W opracowanej Indywidualnej diagnozie potrzeb konieczne jest uzasadnienie wskazanej formy wsparcia oraz jej zgodność
ze zdiagnozowanymi głównymi problemami, potrzebami uczestników projektu. Indywidualne konsultacje (diagnoza) obejmują wymiar czasu 40 godzin.

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania autorskiego narzędzia do przeprowadzenia Indywidualnej diagnozy potrzeb.

Zastosowane narzędzie powinno zawierać m.in.: dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, dodatkowych umiejętności, zainteresowań, predyspozycji i oczekiwań, ograniczeń zdrowotnych, poziomu radzenia sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, poziomu umiejętności gospodarowania budżetem domowym, sytuacji rodzinnej i społecznej mających między innymi wpływ na sprawowanie funkcji rodziny zastępczej, typu osobowości klienta, poziomu motywacji do pełnienie funkcji rodzin zastępczych, zidentyfikowania głównych problemów wpływających na zaplanowanie ścieżki wsparcia, datę przeprowadzenia diagnozy, podpisy.

II. Termin i miejsce realizacji usługi:

Termin wykonania zamówienia tj. przeprowadzenie diagnozy wraz z przygotowaniem i przekazaniem opracowanych wyników 08.08.2018 r. a 07.09.2018 r.

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba zamawiającego tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/26.

III. Wymagania wobec Oferenta:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadają kwalifikacje zawodowe).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pedagoga w pracy z rodzinami.

IV. Sposób przygotowania oferty

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy o złożenie oferty do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5, pokój nr 7 w formie papierowej, z dopiskiem „Indywidualna diagnoza potrzeb – pedagog”, w terminie do dnia 06.08.2018 r. do godziny 12:00.

Zaoferowane w ofercie wynagrodzenie należy podać w wartości brutto, powinno obejmować wszelkie koszty.

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5, pokój nr 4 w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godzinie 13.00.

V. Warunki płatności

Płatność za prawidłowo wykonaną usługę nastąpi do 7 dni po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wyników realizacji przedmiotu umowy na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy.

Załączniki:

zapytanie ofertowe z formularzem oferty

Wyniki postepowania

Drukuj