Przejdź do treści

Wyniuki konkursu

Posted in Archiwum, and rok 2011

INFORMACJA

o wynikach konkursu ofert

W dniu 11 luty 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na prowadzenie w 2011 r. przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodzinną opiekę zastępczą oraz rodziców  naturalnych  dzieci   umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej i placówkach   opiekuńczo-wychowawczych oraz na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W czasie posiedzenia Zespołu Opiniującego Oferty po rozpatrzeniu złożonej  oferty, analizie dokumentacji i stwierdzeniu dopełnienia  wymogów formalnych stwierdza się, że wyłonionym podmiotem z którym zostanie zawarta umowa na ww. zadanie jest;

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. św. Józefa Sebastiana Pelczara ul. Klasztorna 137-700 Przemyśl.

Stowarzyszenie było jedynym oferentem w ogłoszonym konkursie.

Członkowie Zespołu Opiniującego Oferty:

PCPR Łańcut
Drukuj