Przejdź do treści

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku

Posted in Archiwum, and rok 2014

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁAŃCUCIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 14 pkt.  7-16 Uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Powiat Łańcuckiego z dnia  7 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia,,Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego na 2012-2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz Uchwały Nr 87/2013 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie do przeprowadzania konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku;

Na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku wpłynęła jedna oferta.

Sprawdzenia oferty dokonała komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie Nr 2/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych na  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz przyjęcia regulaminu prac komisji.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w dniu 17 lutego 2014 roku postanowił przyznać dotację w wysokości 25 000 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na zadanie  organizacji i prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Sebastiana Pelczara Biskupa

Członkowie komisji konkursowej:

  1. Joanna Dubiel – Sowa
  2. Maria Cisło
  3. Paweł Duliban
Drukuj