Przejdź do treści

Wyniki Konkursu

Posted in Archiwum, and rok 2010

INFORMACJA

o wynikach konkursu ofert

W dniu 16 luty 2010 r. został rozstrzygnięty konkurs na prowadzenie w 2010 r. przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie

i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodzinną opiekę zastępczą oraz rodziców naturalnych dzieci   umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej i placówkach   opiekuńczo-wychowawczych oraz na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W czasie posiedzenia Zespołu Opiniującego Oferty po rozpatrzeniu złożonej oferty, analizie dokumentacji i stwierdzeniu dopełnienia wymogów formalnych stwierdza się, że wyłonionym podmiotem z którym zostanie zawarta umowa na ww. zadanie jest;

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. św. Józefa Sebastiana Pelczara ul. Klasztorna 137-700 Przemyśl.

Stowarzyszenie było jedynym oferentem w ogłoszonym konkursie.

Członkowie Zespołu Opiniującego Oferty:

PCPR Łańcut

Drukuj