Przejdź do treści

Wspieramy nasze rodziny zastępcze

Posted in Archiwum, and rok 2009

Wspieramy nasze rodziny zastępcze

 

Rok 2009 został Uchwałą Sejmu RP ustanowiony Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej. Rodzina zastępcza jest bowiem najlepszym sposobem sprawowania opieki nad dziećmi, które okresowo zostały pozbawione pieczy rodziców naturalnych.

W ostatnich latach dąży się do odejścia od sytuacji umieszczania dzieci w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rzecz sprawowania nad nimi opieki w rodzinach zastępczych, jednak wciąż obserwuje się mały wzrost liczby zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych.

Na terenie powiatu łańcuckiego funkcjonuje 12 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, 1 rodzina zawodowa wielodzietna oraz   1 placówka rodzinna. Pomimo dążeń do zwiększenia tej liczby wciąż brakuje kandydatów na rodziny zastępcze. W celu propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oprócz prowadzenia kampanii na rzecz pozyskiwania nowych rodzin należy wspieranie tych już istniejących.

W tymże celu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie opracowało i wdrożyło do realizacji Lokalny Program Wsparcia Dziecka i Rodziny. Program ma charakter poszerzający  i uzupełniający istniejące już formy pomocy świadczone rodzinom zastępczym. Nadrzędnym jego celem jest tworzenie infrastruktury niezbędnej do dobrego funkcjonowania rodzin zastępczych. Rodziny uczestniczące w programie uzyskują profesjonalną pomoc i wsparcie. W celu realizacji tego założenia zostało zorganizowane szkolenie dla funkcjonujących niespokrewnionych rodzin zastępczych, rodziny zawodowej oraz placówki rodzinnej z terenu powiatu łańcuckiego, które odbyło się w dniu 23 października bieżącego roku w Bursie Szkolnej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. Szkolenie było prowadzone przez pracowników Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych                i Zastępczych ‘’Pro Familia’’ z siedzibą w Krakowie a jego głównym zagadnieniem były m.in. praca   z dzieckiem sprawiającym kłopoty wychowawcze, poszerzenie wiedzy opiekunów na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie właściwych postaw wobec trudności rozwojowych i wychowawczych dzieci o różnych formach niepełnosprawności.

Spotkanie miało charakter warsztatów, podczas których każdy rodzic mógł pogłębiać swoją wiedzę oraz dzielić się z innymi wychowawczymi doświadczeniami. Nasze rodziny bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych ćwiczeniach, dzieląc się radościami i trudami wynikającymi z faktu bycia rodzinami zastępczymi.

Realizacja programu „ Lokalny system wsparcia dziecka i rodziny” w powiecie łańcuckim to wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zastępczego środowiska rodzinnego.

Udział w programie rodzin zastępczych pozwolił na integrację zastępczego środowiska rodzinnego, wzajemną wymianę doświadczeń rodzin zastępczych w kwestii opieki nad przyjętymi dziećmi, w większym zakresie uświadomił o możliwości podejmowania działań profilaktycznych a wzajemna wymiana informacji i wsparcie specjalistów było pomocne również by nasze rodziny zastępcze utwierdzić w przekonaniu, że w misji jakiej pełnienia się podjęli nie pozostają sami.

PCPR Łańcut

Drukuj