Przejdź do treści

Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie informuje, iż realizuje projektu pt. ”Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.  Wartość projektu wynosi 258 605,25 zł. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w powiecie łańcuckim poprzez rozwój i polepszenie, jakości rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2017 r.-31.03.2019 r.

Grupę docelową projektu stanowi 59 uczestników, w tym 20 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 29 dzieci objętych pieczą zastępczą i 10 dzieci biologicznych rodzin sprawujących pieczę zastępczą.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie powiatu łańcuckiego. W ramach projektu uczestnicy skorzystają z poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapii specjalistycznej dla członków rodzin zastępczych w formie treningu kompetencji rodzicielsko-wychowawczych w ramach wyjazdu, terapii specjalistycznych dla wychowanków pieczy zastępczej m.in. terapii logopedycznej, sensorycznej, terapeutycznej, treningu zastępowania agresji. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników projektu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 242490,05 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 219814,46 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 17 225 80 28 lub osobiście w biurze projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5 pokój nr 5.

Rekrutacja  I Edycja 24.10.2017 – 30.11.2017
Regulamin Rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy DOC
Formularz zgłoszeniowy PDF

Rekrutacja uzupełniająca 23.03.2018
Regulamin Rekrutacji
aneks do regulaminu rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy DOC
Formularz zgłoszeniowy PDF

Rekrutacja  II Edycja 01.06.2018
Regulamin Rekrutacji
aneks do regulaminu rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy DOC
Formularz zgłoszeniowy PDF