Przejdź do treści

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Pomoc w uzyskaniu wykształcania na poziomie wyższym

Posted in Aktywny Samorząd - archuwum

Do 10 października 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach 2-go cyklu pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcania na poziomie wyższym.

O pomoc może ubiegać się osoba niepełnosprawna (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), która pobiera naukę w:

  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe)
  • szkole policealnej
  • kolegium
    lub
  • ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich). Wysokość wsparcia do czesnego może wynieść do 4000 zł za semestr (nie więcej niż koszt czesnego, przy czym osoba pracująca jest zobowiązana do wniesienia udziału własnego w wysokości 15% kosztów czesnego). W określonych przypadkach w dokumentach programowych kwota przyznanego dofinansowania może być wyższa od 4000 zł.

Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia. Wysokość dodatku uzależniona jest od etapu realizacji nauki (roku pobierania nauki).

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć w zakładce: Programy Aktywny samorząd – 2022 (Przejdź do informacji) lub na stronach PFRON (przejdź do informacji) w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku. Dokument stanowi załącznik do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 roku i (pobierz informację).

Wnioski można składać:


Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany
jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON
Drukuj