Przejdź do treści

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł I do 30 sierpnia 2017 roku

Posted in Bez kategorii, Komunikaty, nowa, Ogłoszenia, and Wydarzenia bieżące

Powiat Łańcucki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

W ramach modułu I w bieżącym roku osoby z niepełnosprawnością na warunkach zawartych w programie mogą ubiegać się o pomoc w zakresie:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

W 2017 r. w poszczególnych zadaniach o pomoc mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które spełniają następujące warunki:

 • Obszar A Zadanie nr 1 (zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu) – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
 • Obszar A Zadanie nr 2 (koszty uzyskania prawa jazdy kategorii „B”) – dotyczy pełnoletniej osoby niepełnosprawnej w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 
 • Obszar B Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania oraz szkolenie w zakresie obsługi tego sprzętu) – dotyczy osoby niepełnosprawnej, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
 • Obszar C Zadanie nr 2 (koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – dotyczy osoby niepełnosprawnej, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.
 • Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 (zakup lub koszty utrzymania sprawności technicznej wysokospecjalistycznej protezy kończyny) – dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 • Obszar D (koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką) – dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Przez aktywność zawodową rozumie się zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo jako osoba poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu.

 

Warunkiem wykluczającym uczestnictwo w programie jest posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

 

Maksymalna wysokość pomocy ze środków PFRON w 2017 roku

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 5.000 zł,
 • koszty uzyskania prawa jazdy kategorii „B” – 2.100 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 20.000 zł (osoby niewidome), 8.000 zł (pozostałe osoby z dysfunkcją wzroku), 5.000 zł (osoby z  brakiem lub znaczną dysfunkcją obu rąk),
 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 4.000 zł (osoby głuchoniewidome), 2.000 zł (pozostałe osoby uprawnione),
 • koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2.000 zł,
 • zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne –

przy amputacji kończyny górnej w zakresie:

  • ręki – 9.000 zł
  • przedramienia – 20.000 zł
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł

przy amputacji kończyny dolnej w zakresie:

 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • koszty utrzymania sprawności technicznej wysokospecjalistyczne protezy kończyny do wysokości 30 % kwot, o których mowa w zadaniu 3,

koszty dojazdu do eksperta PFRON w celu wydania opinii dotyczącej protezy – do 200 zł,

 • koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką) – 200 zł miesięcznie,

Minimalny udział własny w dofinansowywanych kosztach w 2017 roku w module I:

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 15%,
 • koszty uzyskania prawa jazdy kategorii „B” – 25%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 10%,
 • zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 10%,
 • koszty utrzymania sprawności technicznej wysokospecjalistyczne protezy kończyny – 10%,
 • koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką – 15%,

 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.  W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanej w danym roku pomocy ze środków PFRON przekracza kwotę 10.000 zł, wymagane jest zabezpieczenie udzielonego dofinansowania w formie określonej (wymaganej) przez samorząd powiatowy.

Dofinansowanie (wsparcie dotyczące kosztów zakupu/usługi poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania) obowiązuje we wszystkich zadaniach modułu I przekazywane na rachunek sprzedawcy lub w formie zaliczki do rozliczenia, która jest dopuszczalna wyłącznie w poniższych zadaniach:

 • koszty uzyskania prawa jazdy kategorii „B”,
 • szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymanie sprawności technicznej wysokospecjalistycznej protezy kończyny,
 • opieka nad dzieckiem przebywającym w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką,

 

Możliwa jest także refundacja kosztów poniesionych (do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku) przed zawarciem umowy dofinansowania – wyłącznie, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc na:

 • uzyskanie prawa jazdy kategorii „B”,
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymanie sprawności technicznej wysokospecjalistycznej protezy kończyny,
 • dojazd osoby ubiegającej się o pomoc w zakupie/utrzymaniu sprawności technicznej protezy – na spotkanie z ekspertem PFRON,
 • opiekę nad dzieckiem przebywającym w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego paragramu „Aktywny samorząd” można pobrać w placówce realizatora lub na stronie http://pcpr-lancut.pl/do-pobrania/.  Na terenie powiatu łańcuckiego realizatorem programu jest

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

37-100 Łańcut ul. Piłsudskiego 70/5

tel. 17 225 69 69

 

Składać wnioski można w siedzibie realizatora w pokoju nr 7, 8 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data nadania).

Wnioski w ramach modułu I można składać do 30 sierpnia 2017 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u Realizatora programu, bądź na stronie internetowej www.pfron.org.pl lub pcpr-lacnut.pl (zakładka: programy \ aktywny samorząd).

Drukuj