Przejdź do treści

Trwa nabór wniosków o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Posted in Aktywny Samorząd, Bez kategorii, Komunikaty, nowa, and Wydarzenia bieżące

Rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w ramach 1-go cyklu naboru można składać w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2016/2017.

Wnioski można składać osobiście lub listem poleconym do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 70/5; 37-100 Łańcut 

O pomoc mogą ubiegać się osoba z niepełnosprawnością spełniające następujące warunki:

 • posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi;
 • nie ma wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;
 • nie ma przerwa w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlopu dziekańskiego, urlopu zdrowotnego.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie. 

Przewidziane formy wsparcia:

 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
 • 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
 2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny:

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 15% brak udziału własnego
więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku), albo

jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wnioski do pobrania

inne informacje o pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 225 69 69.

Drukuj