Przejdź do treści

RZĄDOWY PROGRAM “DOBRY START” 300 dla ucznia

Posted in Ogłoszenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018r. poz. 1061) – zwane dalej rozporządzeniem – określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P.poz.514).

 

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł (jednorazowo) przysługuje rodzinom zastępczym w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego  oraz osobie uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

-przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia

-przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

-ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia

– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

-na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

-jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie

-na osobę uczącą się uczęszczającą do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym w przypadku prawidłowo złożonych wniosków w miesiącu sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Wnioski należy składać w siedzibie PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start.

 

Do pobrania:

Wniosek

Drukuj