Przejdź do treści

RODZINA ZASTĘPCZA NADZIEJĄ NA LEPSZE JUTRO

Posted in Archiwum, and rok 2008

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie prowadzi kampanię pod hasłem:

„RODZINA ZASTĘPCZA NADZIEJĄ NA LEPSZE JUTRO”

     Kampania skierowana jest do wszystkich osób z trenu powiatu łańcuckiego, a jej celem jest pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych.

     Dziecko, by mogło prawidłowo się rozwijać, musi być wychowywane w rodzinie. To rodzice przekazują dziecku wartości, uczą miłości, przygotowują dziecko do przyszłych ról społecznych. W odróżnieniu od placówki opiekuńczo-wychowawczej, gdzie jeden wychowawca opiekuje się dużą ilością dzieci – co jest często przyczyną zamknięcia się dziecka w sobie, a w konsekwencji choroby sierocej oraz samookaleczeń z powodu bardzo silnego bólu psychicznego – rodzice zastępczy w sposób naturalny otaczają dziecko opieką, dają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej.

     Rodzinę zastępczą tworzy się w celu zapewnienia dziecku (dzieciom) opieki z powodu wystąpienia w ich rodzinach różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Celem działania rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej tak, aby dziecko mogło do niej powrócić wzmocnione i wyposażone w umiejętności np. tworzenia trwałych związków emocjonalnych.

     Rodzaje niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych:

 • wielodzietne – w tym samym czasie umieszcza się nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci;
 • specjalistyczne – w tym samym czasie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci niedostosowanych społecznie albo z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji;
 • o charakterze pogotowia rodzinnego – umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy, nie dłużej niż do 12 miesięcy.

     Zawodowe rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne lub specjalistyczne, oprócz pomocy finansowej na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie, otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Rodzina zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego oprócz pomocy finansowej na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

KTO MOŻE STWORZYĆ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ?

     Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • – dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • – mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • – korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • – nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 • – wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • – nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • – mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • – uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Kandydaci na rodziny zastępcze zobowiązani są do odbycia szkolenia, na które kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zawodowe rodziny zastępcze otrzymują wynagrodzenie, z tym że w wypadku rodzin wielodzietnych i specjalistycznych jest to wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania, wypłacane za okres pobytu dzieci w tych rodzinach, a w wypadku rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego jest to wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Wynagrodzenie otrzymuje tylko jedno z małżonków, mimo że umowa może być zawarta z małżeństwem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie zaprasza zainteresowane osoby na porady i konsultacje z udziałem psychologa, pedagoga i prawnika w dniach 15 i 29 października, 19 listopada oraz 10 grudnia 2008 r. w godz. od 1500 do 1700

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70/5, także telefonicznie pod numerem tel. 017 225 6969, za pośrednictwem poczty elektronicznej pcprwlancut@poczta.onet.pl albo znaleźć na stronie internetowej www.pcpr-lancut.pl

Joanna DUBIEL-SOWA
Dyrektor PCPR w Łańcucie

PCPR Łańcut
Drukuj