Przejdź do treści

przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim”

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
PCPR-ZFA.272.2.2013 Łańcut 15.07.2013 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. PIŁSUDSKIEGO 70/5, 37-100 Łańcut

 ogłasza przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu

Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póż  zm. ost. zm..Dz. U z 2007 Nr 82,poz.560..)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać ze strony internetowej www.pcpr-lancut.pl (Zamówienia publiczne)

 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2013 r. o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2013 r. o godz.1230,

w siedzibie zamawiającego: Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5

 zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

WADIUM

 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży w ofercie następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wg załącznika. nr 2 do SIWZ.
 2. Oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy  załącznik nr 5
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 4. Aktualne oświadczenie (z 2013 roku) o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wydane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie g), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował
 9. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.(Doradztwo zawodowe prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie w pracy z osobą bezrobotną – minimum 3 lat i potwierdzone licencją pierwszego stopnia. (należy wykazać się minimum 2 osobami spełniającymi takie kryteria).
 10. wykaz (co najmniej 3) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących usługi szkoleniowe odpowiadające swemu zakresowi przedmiotowi zamówienia – załącznik nr 4)
 11. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z dokumentu musi wynikać, że Wykonawca posiada na koncie kwotę nie mniejszą niż 30000,00 zł lub zostanie mu udzielony kredyt na kwotę nie mniejszą niż 30000,00 zł zapewniającą realizację zamówienia
 12. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na kwotę, co najmniej 16000,00 zł.

Jednocześnie wraz z ofertą należy złożyć:

 1. Zaparafowane istotne postanowienia umowne,
 2. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę,
 3. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. należy przedłożyć:

Zamiast dokumentów opisanych w punkcie c – składa dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa  w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących  nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r  Nr 113, poz.759 z późn.zm)

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

kryterium oceny ofert stanowią:

Cena znaczenie 45 %
Doświadczenie wykonawcy na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych znaczenie 30 %
Potencjał kadrowy znaczenie 25 %

Zamówienie należy wykonać terminie do 30.11.2013 r.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 15.07.2013 r. w Biuletynie zamówień publicznych

ogłoszenie w pzp

SIWZ

       Łańcut, 15.07.2013 r.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ

       Łańcut, 22.07.2013 r.

 Protokół z otwarcia ofert

       Łańcut, 23.07.2013 r.

                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                             w Łańcucie

                                                                                                                        Joanna Dubiel – Sowa

 

 

PCPR Łańcut
Drukuj