Przejdź do treści

przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim”

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

PCPR-ZFA.272.1.2013                                                           Łańcut 04.07.2013 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. PIŁSUDSKIEGO 70/5, 37-100 Łańcut 

ogłasza przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu

Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póż  zm. ost. zm..Dz. U z 2007 Nr 82,poz.560..)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać ze strony internetowej www.pcpr-lancut.pl (Zamówienia publiczne)

 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2013 r. o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2013 r. o godz.1230,

w siedzibie zamawiającego: Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży w ofercie następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 • Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wg załącznika.       nr 2 do SIWZ.
 • Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy załącznik nr 5
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 • Aktualne oświadczenie (z 2013 roku) o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wydane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
 • Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.(Doradztwo zawodowe prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie w pracy z osobą bezrobotną – minimum 3 lat i potwierdzone licencją pierwszego stopnia (należy wykazać się minimum 2 osobami spełniającymi takie kryteria).
 • wykaz (co najmniej 3) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących usługi szkoleniowe odpowiadające swemu zakresowi przedmiotowi zamówienia – załącznik nr 4)
 • Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z dokumentu musi wynikać, że Wykonawca posiada na koncie kwotę nie mniejszą niż 30000,00 zł lub zostanie mu udzielony kredyt na kwotę nie mniejszą niż 30000,00 zł zapewniającą realizację zamówienia
 • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na kwotę, co najmniej 16000,00 zł.

Jednocześnie wraz z ofertą należy złożyć:

 1. Zaparafowane istotne postanowienia umowne,
 2. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę,
 3. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. należy przedłożyć:

Zamiast dokumentów opisanych w punkcie c – składa dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa  w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących  nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r  Nr 113, poz.759 z późn.zm)

 

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

 

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

kryterium oceny ofert stanowią:

Cena znaczenie 45 %
Doświadczenie wykonawcy na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych znaczenie 30 %
Potencjał kadrowy znaczenie 25 %

 

Zamówienie należy wykonać terminie do 30.11.2013 r.

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 4.07.2013 r. w Biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie w PZP

SIWZ

Łańcut, 04.07.2013 r.

PCPR Łańcut
Drukuj