Przejdź do treści

Przetarg nieograniczony na przewóz osób

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

  1. PIŁSUDSKIEGO 70/5, 37-100 Łańcut

 

ogłasza przetarg nieograniczony

„ NA DOWÓZ UCZESTNIKÓW DO ŚRODOWISKOWGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE”

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póż zm. ost. zm..Dz. U z 2007 Nr 82,poz.560..)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać ze strony internetowej www.pcpr-lancut.pl (przetargi)

 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

Termin składania ofert upływa w dniu 06.03.2009 r. o godz. 1500

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2009r. o godz.900,

 

w siedzibie zamawiającego: Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży w ofercie następujące dokumenty i oświadczenia:

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt.1-3,
  • Oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
  • Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

kryterium oceny ofert stanowią:

       cena                                           znaczenie 100 %

 

Zamówienie należy wykonać w terminie do 31.12.2009 r.

 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

  1. Dubiel-Sowa Joanna tel.017 225 6969, pcprwlancut@poczta.onet.pl
  2. Duliban Paweł 017  225 8351, finansepcpr@poczta.onet.pl

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Łańcut, 26.02.2009 r.

PCPR Łańcut

Drukuj