Przejdź do treści

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ UCZESTNIKÓW DO ŚRODOWISKOWGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ UCZESTNIKÓW DO ŚRODOWISKOWGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE

 

 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W ŁAŃCUCIE Z FILIĄ W RAKSZAWIE

ul. Piłsudskiego 70/3, 37-100 Łańcut

tel./fax (017) 225-83-51

sdslancut@.onet.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony

„NA DOWÓZ UCZESTNIKÓW DO ŚRODOWISKOWGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE”

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póż  zm. ost. zm..Dz. U z 2007 Nr 82,poz.560..)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać ze strony internetowej www.pcpr-lancut.pl (Zamówienia publiczne)

 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie                

ul. Piłsudskiego 70/3, 37-100 Łańcut

Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2014 r. o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2014r. o godz.1300,

w siedzibie zamawiającego: Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/3

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VIII siwz.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, który posiada licencję uprawniającą do przewozu osób.

2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia umożliwiające wykonanie zamówienia.

3)  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4)  Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

  1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VIII siwz.
  2. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, przedstawi on pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b.
  3. Wykonawca wraz z ofertą złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik do siwz.

Grupa kapitałowa – wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca.

Przedsiębiorca – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

1)    Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt.1-3,

2)    Oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

3)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5)    Aktualny odpis z właściwego rejestru ( jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6)   Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

7)    Wykaz wykonanych usług (co najmniej 1) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;

8)    Licencja na przewóz osób

9)  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu

  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć zamiast dokumentów z pkt 3, 4, i 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

─         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

─     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

─         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  1. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp.

 

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

kryterium oceny ofert stanowią:

cena                                            znaczenie 100 %

 

Zamówienie należy wykonać terminie do 19.12.2014 r.

 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

  1. Jeannette Naściszewska tel.017 225 8351, sdslancut@.onet.pl
  2. Kilian Marek Tel. 017  224 9360, sdsrakszawa@poczta.onet.pl

 

ogłoszenie w PZP

SIWZ

06.02.2014 r.

 Protokół z otwarcia ofert

14.02.2014

PCPR Łańcut
Drukuj