Przejdź do treści

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ UCZESTNIKÓW DO ŚRODOWISKOWGO DOMU SAMOPOMOCY W Łańcucie

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W ŁAŃCUCIE Z FILIĄ W RAKSZAWIE

Piłsudskiego 70/3, 37-100 Łańcut

tel./fax (017) 225-83-51

sdslancut@.onet.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony

„ NA DOWÓZ UCZESTNIKÓW DO ŚRODOWISKOWGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE”

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póż zm. ost. zm..Dz. U z 2007 Nr 82,poz.560..)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać ze strony internetowej www.pcpr-lancut.pl (Zamówienia publiczne)

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie

Piłsudskiego 70/3, 37-100 Łańcut

Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2013 r. o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2013r. o godz.1230,

w siedzibie zamawiającego: Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/3

zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży w ofercie następujące dokumenty i oświadczenia:

 • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt.1-3,
 • Oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 • Wykaz wykonanych usług (co najmniej 1) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;
 • Licencja na przewóz osób
 • Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu

 

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

kryterium oceny ofert stanowią:

cena                                           znaczenie 100 %

 

Zamówienie należy wykonać terminie do 31.12.2013 r.

 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

 1. Jeannette Naściszewska tel.017 225 8351, sdslancut@.onet.pl

Ogłoszenie w PZP

SIWZ

protokół otwarcia ofert

Łańcut, 12.02.2013 r.

 

PCPR Łańcut

Drukuj