Przejdź do treści

Przedmioty pomocnicze

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:

 1. Osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów:
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z powyższym orzeczeniem,
  • orzeczenie o grupie inwalidztwa, tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisję lekarską podległą MON lub MSWiA,
  • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • W przypadku dzieci dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
UWAGA!!!Ważnym jest aby w momencie zakupu danego przedmiotu ortopedycznego czy środka pomocniczego osoba była osobą niepełnosprawną czyli z formalnego punktu widzenia posiadała jedno z powyższych orzeczeń o niepełnosprawności.
 1. Średni miesięczny dochód nie przekracza:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do zakupionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

   • zgłasza się do tutejszego Centrum po wniosek o przyznanie takiej dotacji,
   • uzupełnia pobrany wniosek,
  • wypełniony wniosek o dofinansowaniu do zakupionych przedmiotów osoba składa w siedzibie PCPR wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnym, oraz fakturą zakupową na zalecony przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy. FAKTURA VAT powinna być wystawioną na osobę niepełnosprawną i powinna zawierać: cenę rzeczywistą przedmiotu, limit Narodowego Funduszu Zdrowia, kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ oraz kwotę udziału własnego. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności powinna być uwierzytelniona, dlatego w momencie składania wniosku należy przedstawić pracownikowi PCPR oryginał dołączanego orzeczenia (tylko do wglądu).

JAKIE PRZEDMIOTY DOFINANSOWANE SĄ W RAMACH TEGO ZADANIA ?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych te przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które przyznawane są osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i dofinansowane częściowo z ubezpieczenia zdrowotnego czyli ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

OD CZEGO UZALEŻNIONA JEST WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANEGO DOFINANSOWANIA ?

Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:

  • limitu ceny danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu łańcuckiego i zatwierdzonych przez Radę Powiatu Łańcuckiego do wykorzystania na dofinansowanie zakupionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
UWAGA!1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Łańcuckiego na obecny rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Wnioski do pobrania