Przejdź do treści

Program Korekcyjno-Edukacyjny

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie informuje, iż w bieżącym roku planowana jest realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Głównym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe, jak również zatrzymanie przemocy i budowanie konstruktywnych sposobów wywierania wpływu na innych ludzi.

Uczestnicy Programu zdobywają wiedzę nt. zjawiska przemocy oraz umiejętność powstrzymywania się od zachowań agresywnych, rozwijają umiejętności społeczne i asertywność oraz uczą się korzystać ze wsparcia społecznego. Jednym z istotnych elementów programu jest kształtowanie umiejętności uczestników w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy oraz tolerancji i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych będących często ofiarami przemocy w rodzinie.

Program jest skierowany do osób dorosłych będących sprawcami przemocy skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 § 1 KK lub inne przeciwko rodzinie i opiece ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, osób skierowanych przez sąd lub kuratorów sądowych oraz osób zgłoszonych przez Miejskie i Gminne Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także osób, które zgłaszają się dobrowolnie do uczestnictwa w zajęciach.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt pod numerem tel. 17 22 80 28 lub 17 225 69 69.

pke

wejdź i zapoznaj się z wersją tekstową informacji o programie

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stołujących przemoc „Rodzina bez przemocy”.

Program korekcyjno-edukacyjny skierowany jest do różnych grup sprawców przemocy, dotyczy w szczególności:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawiania wolności w zakładach karnych,
 • osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie,
 • osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
 • innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Program korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie.

Działania korekcyjno-edukacyjne mają na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie w dalszym stosowaniu przemocy,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • ształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy,
 • uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania przemocy,
 • zdobycia i podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
 • uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • nabycie przez sprawcę umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez agresji,
 • nabycie przez sprawcę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Formy realizacji programu

 • Terapia indywidualna i grupowa.
 • Grupy wsparcia.
 • Konsultacje indywidualne i rodzinne

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY!