Przejdź do treści

Otwarty konkurs ofert

Posted in Archiwum, and rok 2011

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie na podstawie Uchwały Nr 86/2011 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie do przeprowadzania konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej., art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 15 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XII / 74 /11 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, ogłasza na 2012 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe.

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialności oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r, o kulturze fizycznej /Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm./, które:
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z przedmiotem konkursu.

 

Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:

 1.  Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Planowane środki na realizację zadań od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2012r. objętego niniejszym konkursem wynosi– 171.360,00 zł..

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Wysokość dotacji będzie określana w umowie i ulegnie zmianie gdy zmieni się wysokość środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce lub wysokość środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki przyjętych do obliczenia miesięcznej dotacji na 2011r. proporcjonalnie do tej zmiany.

3. Zasady przyznawania dotacji.

Do udziału w otwartym konkursie może przystąpić podmiot, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

 1. prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 2. zamierza realizować zadanie na terenie powiatu łańcuckiego
 3. dysponuje kadrą legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
 4. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy,
 5. złoży w terminie prawidłowo ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie oraz szczegółowymi warunkami konkursu przy jednoczesnym spełnieniu przez podmiot kryteriów stosowanych przy wyborze oferty.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie przez podmiot następujących dokumentów:

 1. oferty podmiotu o przyznanie dotacji, zgodnie ze wzorem oferty podmiotu uprawnionego stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowyo wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego / Dz. U. Nr 264, poz. 2207/
 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
 • informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,   którego dotyczy zadanie,
 • inne informacje wymagane zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu.

Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie pod adresem internetowym:www.pcpr-lancut.pl oraz w pokoju nr 4 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w godzinach pracy tut. Centrum   od poniedziałku do piątku od godz. 7,00 do 15,00

 1. sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za ostatni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności; dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych w roku objętym obowiązkiem sprawozdawczości finansowej,
 2. aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 3. statutu podmiotu uprawnionego,
 4. pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez podmiot,
 5. 2 rekomendacji (niezależnych opinii osób lub instytucji mogących potwierdzić wiarygodność działalności i osiągnięć podmiotu) wystawionych w sześciu ostatnich miesiącach,
 6. projektu regulaminu placówki opracowanego zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo­ wychowawczych,
 7. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest położona placówka,
 8. wykazu osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji zgodnie z ww.rozporządzeniem

( w załączeniu kserokopie potwierdzające ich kwalifikacje),

 1. oświadczenie podmiotu – wg załączonego wzoru.

 Uwagi dodatkowe:

 1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji
 2. Dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu
 3. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Łańcuckiego a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem uprawnionym, sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego / Dz. U. Nr 264, poz. 2207/
 4. Podpisanie umowy nastąpi po dostarczeniu zaświadczenia o wpisie placówki do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego oraz zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego.
 5. Warunkiem przyznania dotacji, która będzie mieć charakter dofinansowania realizacji zleconego zadania, będzie przynajmniej 5 % wkład własny podmiotu przy realizacji zadania.
 6. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana, podmiot dokonuje aktualizacji harmonogramu i kosztorysu z zachowaniem zasady wkładu własnego.
 7. Za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.
 8. Bez rozpatrzenia pozostaną oferty:
 • złożone po terminie,
 • sporządzone wadliwie – niezgodnie z ogłoszeniem i szczegółowymi warunkami konkursu,
 • niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji,
 • niespełniające jakiegokolwiek warunku określonego w ogłoszeniu o konkursiei w szczegółowych warunkach konkursu,
 • nieczytelne.
 1. Oferta podmiotu, który wykorzystał w trzech ostatnich latach dotacje niezgodnie z przeznaczeniem nie spełnia wymogów formalnych pozostaje bez rozpatrzenia.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
 2. Warunki realizacji zadania:

Podmiot przystępujący do konkursu powinien realizować zadanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo­ wychowawczych. (Dz.. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 145:) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm./

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

 1. tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub

przysposabiającej,

 1. wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające usamodzielniające się,
 2. umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,
 3. zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 4. ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, PCPR i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.

Placówka w zakresie opieki nad dzieckiem współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz rodziną dziecka, a w zakresie życia rodzinnego – z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Ponadto współpracuje z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym w celu zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności oddziaływań wychowawczych oraz sprawowania opieki nad dzieckiem. Placówka przygotowuje dzieci do samodzielnego życia.

Placówka zapewnia:

 1. wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,
 2. dostęp do opieki zdrowotnej,
 3. dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych,
 4. wyposażenie w: odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych

potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej,

5   zaopatrzenie w:

– leki,

– przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

– podręczniki i przybory szkolne,

 1. kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku życia, którą ustala dyrektor placówki,
 2. dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
 3. odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne,
 4. dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:

– w szkołach poza placówką,

– w szkołach zorganizowanych na terenie placówki,

– w systemie nauczania indywidualnego.

 • pomoc w nauce, w szczególności przy obranianiu zadań domowych, oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,
 1. uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych, uwzględniając święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów,
 2. opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,

13 pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

Warunki lokalowe jakie powinna zapewniać całodobowa placówka rodzinna:

 1. pokoje mieszkalne 1-5 osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia, na które składają się co najmniej dla każdego dziecka:

– łóżko lub tapczan,

– szafka i lampka nocna,

– szafa lub miejsce w szafie na przechowywanie rzeczy osobistych, odzieży i obuwia

dostosowanych do pory roku,

– zabawki,

 1. łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny,
 2. pomieszczenia do wypoczynku wyposażone w stoliki i krzesła, telewizor, gry, zabawki, książki (nie mniej niż jedno pomieszczenie na 10 dzieci),
 3. miejsce do cichej nauki,
 4. kuchnię.

Kadra w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego:

 1. Placówką rodzinną kieruje dyrektor.
 2. W razie nieobecności dyrektora placówką rodzinną kieruje osoba wyznaczona przez podmiot prowadzący, w uzgodnieniu z dyrektorem.
 3. W placówce rodzinnej wychowawca może łączyć funkcje administracyjne i obsługi.
 4. W placówce rodzinnej, w której przebywa więcej niż 4 dzieci, podmiot prowadzący, na wniosek dyrektora tej placówki, zatrudnia osobę do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich lub wychowawcę.
 5. Kwalifikacje kadry

dyrektorem placówki rodzinnej może być osoba, która posiada wykształcenie średnie lub wyższe, odbyła szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych i otrzymała opinię ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o posiadaniu odpowiedniego przygotowania, wychowawca powinien mieć ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

Liczba dzieci

W placówce rodzinnej może przebywać od 4 do 8 dzieci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

Obowiązująca dokumentacja dotycząca dziecka oraz sposób jej prowadzenia:

W placówce dla każdego dziecka prowadzi się indywidualny plan pracy oraz kartę pobytu, która zawiera uzupełnianą, informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem: „Oferta na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”, należy złożyć osobiście w  sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/5
 2. Termin składania ofert upływa w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. z 2003. nr 96, poz. 873 z późn. zm./
 3. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w godz.od 8,00 do 10,00.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Pani Joanna Dubiel-Sowa

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Wymagania merytoryczne stawiane podmiotom:

udokumentowane przygotowanie zawodowe, dające gwarancję merytorycznej poprawności przebiegu realizacji zadania;

dysponowanie bazą lokalową i zasobami materialnymi, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania;

zgodność merytoryczna oferty z wymaganiami konkursowymi;

adekwatność założeń projektu do oczekiwanych efektów, realność planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego zadania.

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zleceniodawca będzie kierował się następującymi kryteriami:

możliwością realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę – skala ocen 0-10 pkt; uwzględnieniem zadeklarowanej przez podmiot uprawniony jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których ma być realizowane zadanie- skala ocen 0-10 pkt;

oceną przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu relacji do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-10 pkt;

uwzględnieniem zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania – skala ocen 0-10 pkt;

uwzględnieniem analizy i oceny wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – skala ocen 0-10 pkt;

uwzględnieniem wysokości dotacji, która ma być przeznaczona na realizację zadania – skala

ocen 0-10 pkt.

 1. Otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia zamkniętego Komisji Konkursowej bez udziału oferentów w siedzibie powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Łańcucie
 2. konkursowe o przyznanie dotacji będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową.

Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu Komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 1. Komisja w pierwszej kolejności podda złożone oferty szczegółowej analizie pod względem: spełniania wymogów formalnych,

zawartości merytorycznej, obejmującej kryteria, o których mowa w pkt 2.

 1. Komisja po dokonaniu oceny ofert na arkuszach ocen, ustala liczbę przyjętych ofert, przeznaczenie i wysokość proponowanej dotacji, sporządza zbiorcze zestawienie ofert, a następnie przedstawia propozycję wyboru oferty wraz z proponowaną kwotą dotacji
 2. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni od upływu terminu

składania ofert.

9.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na tablicy ogłoszeń w Powiatowymi Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie oraz na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia.
 3. Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wybranym w konkursie.
 4. Zleceniodawca zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

UWAGI DODATKOWE

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Łańcut, 22.12.1011 r.

wzór oferty

oświadczenie

PCPR Łańcut

Drukuj