Przejdź do treści

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Posted in Archiwum, and rok 2014

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie na podstawie Uchwały nr 187/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łańcuckiego

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,(tj. Dz.U z 2010r.Nr 234 poz. 1536 z późn. zm), na realizację części zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łańcuckim  w 2014r. wraz z udzieleniem dotacji.

 1. Podstawa prawna.

Konkurs jest ogłoszony na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz 1536 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2011r. Nr 6 poz. 25).
II. Wysokość środków publicznych na realizację zadania

 1. Na zlecenie realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie, w projekcie budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2014 przeznaczono kwotę w wysokości 25 000,00 zł.
 2. Szczegółowe zasady przekazywania i rozliczania dotacji określi umowa o zlecenie realizacji zadania publicznego.
 3. W roku 2013 zostało zrealizowane zadanie publiczne obejmujące zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez wypełnianie zadań organizatora pieczy zastępczej, w tym szkolenie rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze. Wysokość dotacji wynosiła na całość zadania 23 000, 00 zł.
 4.  III.       Termin i warunki realizacji zadania.
  Przewidywany termin realizacji zadania od 01.03.2014r. do 31.12.2014r.
 5. Szczegółowe czynności do realizacji w ramach zadania:

1)  prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2)  kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

4)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6)   zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7)   współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

8)  prowadzenie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

9)   udział w posiedzeniach w celu dokonywania  okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

10)   prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

11)    przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

12)     przedstawianie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie corocznego sprawozdania realizacji zadania;

 1. Działalność społeczno – kulturalną – organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Łańcuckiego
 2. Termin i miejsce składania ofert
  1. Ofertę zgodną z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011r. Nr 6 poz. 25) należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/5, lub wysłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego).
  2. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie i oznaczonej napisem „Otwarty konkurs ofert”.
  3. Nabór ofert odbywa się w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
  4. Do oferty należy dołączyć

a)   kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)   kopię decyzji MIPS o zatwierdzeniu programu do szkolenia rodzin zastępczych.

c)  umocowanie do składania oświadczeń woli dla osób reprezentujących podmiot o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez podmiot,

d)  kopię aktualnego statutu potwierdzoną przez osobę/osoby upoważnione,

e)  program szkoleń dla kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych

VI.          Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Wybór ofert podmiotów zostanie dokonany w terminie do 14 dni od zamknięcia naboru ofert.
 2. Oferty konkursowe o przyznanie dotacji będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową.
 3. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów merytorycznych:

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

b)  ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

c)  ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie publiczne

d)  planowanie przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne

e)  analiza, ocena realizacji zleconych zadań publicznych podmiotu, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, na stronie internetowej urzędu (www.pcpr-lancut.pl
 3. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia.

Zadania winny być realizowane zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami prawnymi oraz zgodnie z umową, która będzie  zawarta z wyżej wymienionym podmiotem i szczegółowo określi termin realizacji, tryb płatności i kontroli oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
Łańcut, dnia 22.01.2014r.

 

 

PCPR Łańcut
Drukuj