Przejdź do treści

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Posted in Archiwum, and rok 2012

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie na podstawie Uchwały nr 86/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ogłasza na 2012 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe na kwotę w wysokości łącznie 20 000 zł, tj. z zakresu:

 

 1. Organizacji i prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej:
 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 7. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 8. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 9. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 10. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 11. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 12. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 13. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 14. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 15. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

2.Działalność społeczno -kulturalną-zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 1. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert
 • Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem.
 • Oferty należy składać na właściwym formularzu, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Do oferty należy dołączyć:

 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.,
 3. umowę partnerską lub oświadczenie partnera, w przypadku współpracy z partnerem,
 4. kopię zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego programów szkoleń dla spokrewnionych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, o których mowa w art. 77 ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 5. kopię aktualnego statutu potwierdzoną przez osobę podpisującą ofertę,
 6. oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Załączniki należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zapieczętowanej kopercie z umieszczona nazwą oferenta i adnotacją „Konkurs ofert 2012″ oraz tytułem zadania pocztą lub osobiście na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzie w Łańcucie

Ul. Piłsudskiego 70/5

37-100 Łańcut

tel. 17 225 69- 69

 

Termin składania ofert: do 29.01.2012r. do godz. 15.00

Termin rozpatrzenia ofert: w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert. Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Oferty będą rozpatrywane w trybie określonym w art. 14 i 15 cytowanej wyżej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem zakresu rzeczowego zadania,
 • jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których realizowane będzie zadanie,
 • planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków podmiotu ubiegającego się o dotację,
 • rozliczenie się podmiotu z realizacji w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków’
 • kompletność i poprawność złożonej oferty,

 

 • merytoryczna wartość oferty,
 • korzyści płynące dla mieszkańców,

10)dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi.

Zadania winny być realizowane zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami prawnymi oraz zgodnie z umową, która będzie zawarta z wyżej wymienionym podmiotem i szczegółowo określi termin realizacji, tryb płatności i kontroli oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

 

wzór oferty

Łańcut, dnia 09.01.2012 r.

PCPR Łańcut

Drukuj