Przejdź do treści

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Posted in Archiwum, and rok 2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie na podstawie Uchwały

 

Nr 168/2012 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie do przeprowadzania konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej., art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 15 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XII / 74 /11 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, ogłasza na 2012 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe.

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialności oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r, o kulturze fizycznej /Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm./, które:
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z przedmiotem konkursu.
 1. Opis rodzaju zadania.
  Zadanie własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, przedmiotem którego jest prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Łańcuckiego.
  Od 1 stycznia 2012 roku zadanie to jest realizowane jako zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z póżn. zm.),
  W związku z powyższym placówka obowiązana będzie działać w oparciu o w/w ustawę o pieczy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz. U. z 2011 Nr.292 poz.1720

  II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  Planowana wysokość środków na realizację zadań od dnia 1stycznia.2013 do dnia 31 grudnia 2013 r. objętego niniejszym konkursem wynosi 191.000,00 zł. W roku 2012 kwota na realizację powyższego zadania wynosiła 171.360,00 zł.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

Do udziału w otwartym konkursie może przystąpić podmiot, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

 1. prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 2. zamierza realizować zadanie na terenie powiatu łańcuckiego
 3. dysponuje kadrą legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
 4. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy,
 5. złoży w terminie prawidłowo ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie oraz szczegółowymi warunkami konkursu przy jednoczesnym spełnieniu przez podmiot kryteriów stosowanych przy wyborze oferty.

 

 1. Warunki składania ofert

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie przez podmiot następujących dokumentów:

 • oferty podmiotu o przyznanie dotacji, zgodnie ze wzorem oferty podmiotu uprawnionego .

stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/ Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25

 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,   którego dotyczy zadanie,
 • inne informacje wymagane zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu.

Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie pod adresem internetowym:www.pcpr-lancut.pl oraz w pokoju nr 7 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w godzinach pracy tut. Centrum   od poniedziałku do piątku od godz. 7,00 do 15,00

 1. sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za ostatni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności; dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych w roku objętym obowiązkiem sprawozdawczości finansowej,
 2. aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 3. statutu podmiotu uprawnionego,
 4. pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez podmiot,
 5. 2 rekomendacji (niezależnych opinii osób lub instytucji mogących potwierdzić wiarygodność działalności i osiągnięć podmiotu) wystawionych w sześciu ostatnich miesiącach,
 6. projektu regulaminu placówki
 7. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest położona placówka,
 8. wykazu osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji (w załączeniu kserokopie potwierdzające ich kwalifikacje),
 9. oświadczenie podmiotu – wg załączonego wzoru.

 

Uwagi dodatkowe:

 1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji
 2. Dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu

Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Łańcuckiego a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem uprawnionym, sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/ Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25

 1. Podpisanie umowy nastąpi po dostarczeniu zaświadczenia o wpisie placówki do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego oraz zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego.
 2. Bez rozpatrzenia pozostaną oferty:
 • złożone po terminie,
 • sporządzone wadliwie – niezgodnie z ogłoszeniem i szczegółowymi warunkami konkursu,
 • niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji,
 • niespełniające jakiegokolwiek warunku określonego w ogłoszeniu o konkursiei w szczegółowych warunkach konkursu,
 • nieczytelne.
 1. Oferta podmiotu, który wykorzystał w trzech ostatnich latach dotacje niezgodnie z przeznaczeniem nie spełnia wymogów formalnych pozostaje bez rozpatrzenia.

V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem: „Oferta na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”, należy złożyć osobiście w  sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/5
 2. Termin składania ofert upływa w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.
 3. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w godz.od 8,00 do 10,00.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Pani Joanna Dubiel-Sowa

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru.

  1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
  2. Oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

Kryteria formalne i merytoryczne stosowane przy wyborze oferty:

 1. a) formalne:
 • ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia
 • termin złożenia oferty
 • kompletność złożenia oferty
 1. b) merytoryczne:
 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne
 • ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
 • ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Postępowanie opisane w pkt 4 ma również zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została złożona jedna oferta.
  5. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.
  6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Zostaną podane następujące informacje:
 • nazwa oferenta
 • nazwa zadania publicznego
 • wysokość przyznanych środków publicznych.
 1. Otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia zamkniętego Komisji Konkursowej bez udziału oferentów w siedzibie Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Łańcucie
 2. Oferty konkursowe o przyznanie dotacji będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową.

Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu Komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 1. Komisja po dokonaniu oceny ofert, ustala liczbę przyjętych ofert, przeznaczenie i wysokość proponowanej dotacji, sporządza zbiorcze zestawienie ofert, a następnie przedstawia propozycję wyboru oferty wraz z proponowaną kwotą dotacji
 2. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 4. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na tablicy ogłoszeń w Powiatowymi Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie oraz na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia.
 6. Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wybranym w konkursie.
 7. Zleceniodawca zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

Łańcut, 30.11.2012 r.

Wzór Oferty

Oświadczebie

 

PCPR Łańcut

Drukuj