Przejdź do treści

Otwarty konkurs ofert

Posted in Archiwum, and rok 2010

Zarząd Powiatu Łańcuckiego

na podstawie art. 25-32 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na prowadzenie w 2011 r. przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy działalności diagnostyczno-konsultacyjnej oraz kulturalnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodzinną opiekę zastępczą oraz rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację w/w zadania w budżecie Powiatu Łańcuckiego na 2011 rok zaplanowano kwotę w ogólnej wysokości 16 250 zł z przeznaczeniem: 13 750 złotych na działalność diagnostyczno – konsultacyjną i szkoleniową,

2 500 złotych na działalność społeczno – kulturalną – zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

(w roku 2010 przeznaczono na ten cel kwotę – 15 000 zł). Przewidywany termin realizacji zadania od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej zgodnie ze wzorem oferty i wytycznymi zawartymi w Instrukcji dla oferentów.

Wzór oferty wraz z Instrukcją dla oferentów można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, Piłsudskiego 70/3, pokój nr 11,w poniedziałki od 8.00 do 16.00,od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Ponadto wzór oferty i Instrukcja dla oferentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie www.pcpr-lancut.pl

Zainteresowani mogą składać oferty w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „Działalność diagnostyczno-konsultacyjna oraz rekreacyjna ośrodka adopcyjno-opiekuńczego”, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, Piłsudskiego 70/3, pokój Nr 11, w terminie do dnia 24.01. 2011 r. do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 25.01.2011 r. o godz. 9.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                  w Łańcucie, podczas posiedzenia Zespołu Opiniującego Oferty.

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

  1. dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  2. uwzględni zadeklarowaną przez podmiot jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,
  3. dokona oceny przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
  4. uwzględni zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  5. uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  6. uwzględni wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, Piłsudskiego 70/5, tel. (017)226 69-69.

 

Instrukcja

wzór oferty

PCPR Łańcut

Drukuj